Brukarråd

BRUKARPERSPEKTIVET är en viktig del i en evidensbaserad praktik (EBP) där tre kunskapskällor vägs samman – den bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter, den professionelles expertis och brukarens erfarenheter och förväntningar.

Brukarinflytande innebär att införa nya arbetssätt inom vård och omsorg. Maktrelationerna mellan professionen och de som får insatserna förändras. Det traditionella synsättet att professionen ska lösa individens problem och att den enskilde är ”mottagare av insatser” håller på att ersättas av insikten att både individer och brukarorganisationer har kunskap och erfarenhet som är värdefull för att verksamheter ska kunna utvecklas.
Kravet på stärkt brukarinflytande som växt fram under senare år gäller inte bara vuxna, utan även barn och ungdomar.

Socialstyrelsen beskriver följande förutsättningar för brukarinflytande: En hållbar struktur, kunskap om olika grupper av ”brukare”, bemötande och helhetssyn, göra maktrelationer synliga, attityd av förändringar, förankring och samverkan samt tillgänglighet.
Ett brukarråd driver inte enskilda ärenden för enstaka individer, det ska lyfta frågor och arbeta aktivt för förbättringsarbete på verksamhetsnivå.

Syftet är att uppmärksamma brukarens perspektiv och på så sätt hitta brister i vård och omsorg som går personal och experter förbi. Att arbeta lösningsfokuserat med sikt på vad som kan bli bättre inom vården. Och skapa en mötesplats där brukare och profession kan samarbeta.

Brukarråd kan underlätta vårdens förbättringsarbete genom brukarens unika inifrån-perspektiv. Och skapa mer inflytande i den egna vården för brukare och på så sätt förbättra hälsa och livssituation.
Varje möte tar upp ett särskilt ämne för diskussion, så som förbättringsarbete, utvecklingsarbete och eventuella nybyggnationer. Ordförande leder diskussionen.

Ett brukarråd bör bestå av: Enhetschefen från berörd verksamhet. Representanter utsedda av rörelsen som genomgått representationsutbildningar som föreningarna tillhandahåller. Representanterna företräder sin organisations ståndpunkter och riktlinjer.