Brukarstyrda Brukarrevisioner

BRUKARREVISIONER är en form av patientenkät som styrs av NSPH tillsammans med den enhet som beställt revisionen. Den genomförs i form av en intervju utförd av representanter från NSPH Blekinge. Antingen i patientens/brukarens hem eller på någon gemensamt bestämd plats.

Patienten/brukaren berättar om hur vård och insatser de får fungerar.
Personer med egen erfarenhet av vård och omsorg besitter stor kunskap och erfarenhet om verksamheten; de har ett unikt inifrån-perspektiv.

Denna kunskapsresurs är värdefull och kan vara ett komplement till verksamheternas egna utvärderingar inom förbättringsarbetet. Svaren blir mer rättvisande och förbättringsområden kan fångas upp samtidigt som personalen stärks av den positiva feedback som lyfts fram.

Syftet med en brukarstyrd brukarrevision är att förbättra kvalitén i den vård och omsorg som är föremål för revision och här spelar brukarna en nyckelroll.

Brukarstyrda brukarrevisioner har syfte att ge beställaren god inblick i patientens/brukarens uppfattning om den vård eller insats hen får.
Med revisionerna kan beställaren utvärdera vård och insatser, höja kvalitén på vård och insatser. Samt tillsammans med utvärderingar från experter och personal, underlätta förbättringsarbetet och göra vård och insatser bättre för patienter/brukare och personal.

Patienten/brukaren förblir anonym genom hela processen. Personal från vård eller insats får inte medvara, då det kan påverka patientens/brukarens svar.

Intervjuerna genomförs med särskilda frågor; skrivna utifrån begäran från beställaren.
Intervjuerna revideras och sammanställs till en revision som sedan levereras till beställaren.