Dialogforum vill med större patient- och brukarinflytande, skapa bättre vård som möter patientens/brukarens behov för ett snabbare och bättre tillfrisknande. Och ge personal och beslutsfattare positiv och utvecklande feedback från dem som använder vården.

Dialogforum kallas för Patientforum i andra län och riktar sig främst till avdelningar inom psykiatrin. I Blekinge har vi planer på att införa Dialogforum inom både psykiatrin och somatiska vården, sysselsättningar och boenden.

Dialogforum genomförs med en samtalsledare och vårdavdelningens chef. Patienternas tankar och synpunkter skrivs ned av enhetschefen och hen tar dessa anteckningar med sig till APT-mötena med sin personal. Anteckningarna sänds även vidare till NSPH Blekinge där de sammanställs i en utvärdering tillsammans med anteckningar från andra dialogforum i länet. Detta används i vårdens utvecklingsarbete och visas för högre chefer inom vården och politiker. De delas även på riksnivå, så att vi kan se hur vård och omsorg fungerar över hela landet.