Arbetsgrupper

BRUKARPERSPEKTIVET är en viktig del i en evidensbaserad praktik (EBP) där tre kunskapskällor vägs samman – den bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter, den professionelles expertis och brukarens erfarenheter och förväntningar.

Brukarinflytande innebär att införa nya arbetssätt inom vård och omsorg. Maktrelationerna mellan professionen och de som får insatserna förändras. Det traditionella synsättet att professionen ska lösa individens problem och att den enskilde är ”mottagare av insatser” håller på att ersättas av insikten att både individer och brukarorganisationer har kunskap och erfarenhet som är värdefull för att verksamheter ska kunna utvecklas.
Kravet på stärkt brukarinflytande som växt fram under senare år gäller inte bara vuxna, utan även barn och ungdomar.

Socialstyrelsen beskriver följande förutsättningar för brukarinflytande: En hållbar struktur, kunskap om olika grupper av ”brukare”, bemötande och helhetssyn, göra maktrelationer synliga, attityd av förändringar, förankring och samverkan samt tillgänglighet.
En arbetsgrupp finns i två former; interna- och externa grupper. Brukaren representerar sig själv och sina erfarenheter från den vård hen får just nu.

INTERN ARBETSGRUPP utförs i små grupper på den avdelning patienten/brukaren bor eller får sin vård. Deltagarna är därför på samma avdelning under samma period.

EXTERN ARBETSGRUPP tar upp ett särskilt ämne för diskussion. Det involverar flera patienter/brukare från olika verksamheter.

Syftet med arbetsgrupper är att uppmärksamma patientens/brukarens perspektiv på hens vård och på så sätt hitta brister i vård och omsorg som går personal och experter förbi.
Skapa ett forum där patienten/brukaren tryggt kan tala om hur hen upplever den vård hen får. Vad som är bra och vad som kan bli bättre.
Skapa en mötesplats där brukare och profession kan samarbeta för att patientens/brukarens väg mot bättre hälsa ska bli kortare och ihållande.

Målet är att underlätta vårdens förbättringsarbete genom patientens/brukarens unika inifrån-perspektiv. Skapa mer inflytande i den egna vården för patient/brukare och på så sätt förbättra hälsa och livssituation.
Varje möte tar upp ett särskilt ämne för diskussion, så som förbättringsarbete, utvecklingsarbete, särskilda insatser och önskemål. En vald ordförande från brukarorganisationerna leder diskussionen.
En väl sammansatt arbetsgrupp består av; enhetschefen från berörd verksamhet. Patienter/brukare som är berörda av arbetet, bor eller får vård på verksamheten. Patienten/brukaren företräder sig själv och sina erfarenheter.